De Romeinen zijn een hot item in de toeristische markt van Cuijk. (foto: Tom Oosthout)
De Romeinen zijn een hot item in de toeristische markt van Cuijk. (foto: Tom Oosthout)

Promotie Romeinen in wachtkamer

De behandeling van het raadsvoorstel promotie Romeins verleden, met vier Cuijkse Romeinen op de publiek tribune, zorgde voor veel verwarring bij menig raadslid. Het college van B en W had bij het voorstel van een plan van aanpak voor komend jaar ook al een keuze gemaakt uit de drie veel geld vragende scenario's daarna.

door Jos Janssen

Portefeuillehouder Wim Hillenaar: "Dit is een citymarketingverhaal. Het loopt parallel met de actualisering van ons archeologiebeleid. U gaat te vroeg al de diepte in. Wij hebben uw vraag voor promotie neergelegd bij communicatiebureau Di-visie. Zo'n plan roept bij ons allen veel verbeeldingskracht op." Het Cuijkse communicatiebureau is door middel van veel gesprekken met betrokkenen aan de slag gegaan. De opdracht die raad en college bij hen had neergelegd, luidde: "'Hoe kunnen we het Romeins verleden van Cuijk beter zichtbaar maken voor eigen bewoners en vertaal deze rijke historie in hedendaagse ontwikkelingsstrategieën en actieprogramma's gericht op de Cuijkse toerist." Een plan van aanpak hiervoor, kosten 50.000 euro, zou in 2019 moeten worden opgesteld en voor de kadernota 2020 zou een keus gemaakt kunnen worden uit drie scenario's. De meerderheid in de raad was al teveel met hun inbreng bij die volgende stap. ABC-fractievoorzitter Helma Pluk: "Het is een mooi plan maar we zijn geschrokken van de financiën. Andere beleidsterreinen o.a. jeugdzorg, klimaatbeleid vragen ons keuzes te maken in het weinige geld wat we beschikbaar hebben." SP: "We willen eerst een nieuw archeologiebeleid en kijken dan pas naar 't advies van Di-visie." LLvC: "Wij zien dit als een groot ideeënboek maar niet tegen elke prijs." CDA: "Start met plan van aanpak en zoek ondertussen medefinanciers en subsidiebronnen." PvdA: "Het rapport geeft geen antwoord op welke toerist geïnteresseerd is in ons Romeins verleden. Maar als we iets doen toon dan ambities." VVD: "We hebben moeite met een greep van 50.000 euro uit de pot nieuw beleid." Ook GroenLinks zag op tegen de hoge kosten voor plan van aanpak en uitvoering: "Als je iets doet doe het goed. Dit voorstel komt op 't slechts mogelijke moment nu we de ozb met 30 procent gaan verhogen." ABC kwam als doorbraak in de discussie met een amendement dat de financiën voor plan van aanpak pas beschikbaar komen als college met voorstel komt, voor 1 april 2019, van alle plannen die geld kosten uit pot nieuw beleid. Voor waren PvdA, VVD, ABC en SP. De stemmen staakten daarmee met negen tegen negen omdat een CDA-raadslid eerder de raadszaal had verlaten. Het uiteindelijke voorstel kon dan ook niet in stemming gebracht worden. In de raadsvergadering van 11 februari komen amendement en voorstel weer op tafel. Hillenaar: "Ik hoor veel ja zeggen tegen ons voorstel maar nee doen. De financiële realiteit van onze gemeente verandert per maand. De presentatie van het Cuijks Romeinse verhaal heeft een lange adem nodig."

Meer berichten